แนวปฏิบัติในการขอหลักฐานการศึกษา

1)  ยื่นคำร้องต่องานทะเบียนวัดผลล่วงหน้า  3  วัน พร้อมรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว แต่งเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 2 รูป สำหรับ ปพ.1
2)  สำหรับ ปพ. 1 (ฉบับจริง) ยื่นคำร้องพร้อมรูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ฉบับแรกไม่เสียค่าธรรมเนียม ฉบับที่ 2 ต้องชำระค่าธรรมเนียม 5 บาท)
หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมชำระที่งานการเงิน , ปพ.7 (หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน, ความประพฤติ) และอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ไม่เสียค่าธรรมเนียม

รูปถ่ายที่ใช้ติดหลักฐาน  

    รูปถ่ายที่นักเรียนนำมาใช้ติดหลักฐานต่างๆ
1) แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ขนาด 1.5 นิ้ว
2) หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และไม่ต้องใส่เครื่องประดับใดๆ ทั้งสิ้น ทรงผมสุภาพไม่ปิดหน้าผาก ไม่ซอย ไม่สับหรือดัดผม
3) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน